V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
xingye163
V2EX  ›  宽带症候群

回湖南老家创业,求教万能的网友,哪家宽带划算呢!

 •  
 •   xingye163 · 2018-12-21 12:04:05 +08:00 · 2213 次点击
  这是一个创建于 849 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2018-12-21 21:58:28 +08:00
  xingye163
      1
  xingye163   2018-12-21 12:04:50 +08:00
  坐标湖南省衡阳市耒阳市(县级市)
  mlhorizon
      2
  mlhorizon   2018-12-21 12:18:53 +08:00
  老乡,在这里问耒阳的情况,不如去耒阳的贴吧或者直接找当地的朋友问。
  vicacheung
      3
  vicacheung   2018-12-21 12:27:54 +08:00 via Android
  难道除了电信还有其他选择?
  slwl
      4
  slwl   2018-12-21 12:28:15 +08:00 via iPhone
  电信最稳,移动免费送
  xsir2020
      5
  xsir2020   2018-12-21 12:46:16 +08:00
  创业 宽带? IDC 机房?

  创业和办公用宽带没有什么关系吧?
  wisdom
      6
  wisdom   2018-12-21 12:55:22 +08:00
  电信专线 1m 约 150 元,cn2 直连,安全稳定。
  ks3825
      7
  ks3825   2018-12-21 13:00:54 +08:00 via Android
  北联通,南电信
  xuchaochao
      8
  xuchaochao   2018-12-21 13:08:09 +08:00
  回湖南做什么
  alect
      9
  alect   2018-12-21 13:55:05 +08:00
  办公绝对用电信啊,稳得一笔
  zzpx
      10
  zzpx   2018-12-21 14:04:44 +08:00 via Android
  我衡阳市,你回去干哪一行
  yuanchao
      11
  yuanchao   2018-12-21 14:05:33 +08:00
  湖南老乡你好,回家准备干啥呀?
  xingye163
      12
  xingye163   2018-12-21 21:58:10 +08:00
  @yuanchao 做净水行业
  xingye163
      13
  xingye163   2018-12-21 21:58:28 +08:00
  @zzpx 商用,家用净水这块
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2162 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 12:20 · PVG 20:20 · LAX 05:20 · JFK 08:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.