V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
encro
V2EX  ›  程序员

Wordpress 好用的防垃圾评论验证码?

 •  
 •   encro · 2020-09-08 09:53:59 +08:00 · 508 次点击
  这是一个创建于 453 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Blog 想开启评论功能,但是垃圾信息太多,试了很多要么在国内不好用,要么防不住。

  loveyu
      1
  loveyu  
     2020-09-08 10:24:26 +08:00 via Android   ❤️ 1
  自己写一个自定义的提交入口,屏蔽掉原来的入口就行了。几年了没发现机器人垃圾评论。
  encro
      2
  encro  
  OP
     2020-09-08 11:12:58 +08:00
  @loveyu

  分享下代码?懒得动手。
  loveyu
      3
  loveyu  
     2020-09-08 12:00:09 +08:00 via Android   ❤️ 1  Nginx 再添加
  location ~/wp-comments-post\.php* {
  rewrite (.*) /index.php;
  }
  Tianyan
      4
  Tianyan  
     2020-09-08 20:20:12 +08:00
  把评论功能关闭
  encro
      5
  encro  
  OP
     2020-09-09 09:02:35 +08:00
  @Tianyan

  现在就是关闭的,想开启。
  现在用 wordpress 的人那么少吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2392 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 13:10 · PVG 21:10 · LAX 05:10 · JFK 08:10
  ♥ Do have faith in what you're doing.