V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiaoxinshiwo
V2EX  ›  macOS

求助 -bash: telnet: command not found

 •  
 •   xiaoxinshiwo · 55 天前 · 404 次点击
  这是一个创建于 55 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  image.png image.png

  如题,各位大佬有碰到的吗?

  第 1 条附言  ·  55 天前
  今早又试了一下,好了,结题了

  ==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles/telnet-63.big_sur.bottle.tar.gz
  ######################################################################## 100.0%
  ==> Pouring telnet-63.big_sur.bottle.tar.gz
  🍺 /usr/local/Cellar/telnet/63: 4 files, 174.7KB
  3 条回复    2021-04-27 10:39:34 +08:00
  xuegy
      1
  xuegy   55 天前
  brew install telnet
  ==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/telnet/manifests/63
  ######################################################################## 100.0%
  ==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/telnet/blobs/sha256:7435a9fd
  ==> Downloading from https://pkg-containers-az.githubusercontent.com/ghcr1/bl
  ######################################################################## 100.0%
  ==> Pouring telnet--63.catalina.bottle.tar.gz
  🍺 /usr/local/Cellar/telnet/63: 4 files, 138.3KB
  被墙了吧
  xiaoxinshiwo
      2
  xiaoxinshiwo   55 天前
  @xuegy 应该跟我的系统版本有关吧,我们下的包不一样
  xuegy
      3
  xuegy   55 天前 via iPhone   ❤️ 1
  @xiaoxinshiwo 跟系统版本没啥关系,bintray 被墙了吧,你换个国内源。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3619 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 07:52 · PVG 15:52 · LAX 00:52 · JFK 03:52
  ♥ Do have faith in what you're doing.