V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

dong1313131313
V2EX  ›  二手交易

吃灰 出几个 ns 游戏 3 个以上包邮

 •  
 •   dong1313131313 · 2022-06-27 13:25:06 +08:00 · 1392 次点击
  这是一个创建于 700 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  健身环 390
  动森 255
  拳击 2 240
  塞尔达 270
  奥德赛 260
  马里奥 3D 240
  剪纸 160
  阿尔宙斯 240
  马里奥派对 260
  耀西手工 260
  V:a2Fua2FucmFucmFu
  第 1 条附言  ·  2022-06-27 14:08:26 +08:00
  还剩还有
  健身环 390
  耀西手工 260
  第 2 条附言  ·  2022-06-27 17:50:19 +08:00
  剩下耀西 就玩了一次
  第 3 条附言  ·  2022-06-27 17:52:44 +08:00
  耀西 255
  第 4 条附言  ·  2022-06-28 10:16:24 +08:00
  耀西已经出了
  动森鸽子了 继续出 255
  第 5 条附言  ·  2022-06-28 15:36:53 +08:00
  出完 沉
  dong1313131313
      1
  dong1313131313  
  OP
     2022-06-27 13:30:54 +08:00
  拳击 2 (已预定)
  塞尔达 (已预定)
  奥德赛 (已预定)
  马里奥 3D (已预定)
  剪纸 (已预定)
  阿尔宙斯(已预定)
  马里奥派对 (已预定)
  dong1313131313
      2
  dong1313131313  
  OP
     2022-06-27 13:31:13 +08:00
  还有
  健身环 390
  动森 255
  耀西手工 260
  957in
      3
  957in  
     2022-06-27 13:36:18 +08:00
  速度是真的快。。。。
  957in
      4
  957in  
     2022-06-27 13:38:47 +08:00
  搭楼主车顺便出个 舞力全开 2022 把,145 包邮,非国行可用。( wx:OTQxMjk1MjE1 )
  dong1313131313
      5
  dong1313131313  
  OP
     2022-06-27 14:07:38 +08:00
  还有
  健身环 390
  动森 255
  耀西手工 (预定)
  dong1313131313
      6
  dong1313131313  
  OP
     2022-06-27 14:09:04 +08:00
  错了 还有
  健身环 390
  耀西手工 260
  YYDjiangliu
      7
  YYDjiangliu  
     2022-06-27 14:32:23 +08:00
  好快
  OYSTER2DO
      8
  OYSTER2DO  
     2022-06-27 14:41:23 +08:00
  还有要动森的吗,同楼主价出
  hodxn
      9
  hodxn  
     2022-06-27 14:41:54 +08:00
  真快
  jamme
      10
  jamme  
     2022-06-27 15:37:37 +08:00 via iPhone
  @OYSTER2DO 有意,问下包邮么?坐标包邮区。
  Hug125
      11
  Hug125  
     2022-06-27 15:41:12 +08:00 via iPhone
  好快
  搭楼主个车 还有人要出拳击吗
  lakersfarmar
      12
  lakersfarmar  
     2022-06-27 15:47:31 +08:00 via Android
  马里奥网球 200
  马里奥高尔夫 200
  OYSTER2DO
      13
  OYSTER2DO  
     2022-06-27 15:55:22 +08:00
  @jamme 一半一半你看可以么,WeChat:UGlwYXJteW50YQ==
  wetist
      14
  wetist  
     2022-06-27 16:14:25 +08:00
  借楼出阿尔宙斯,楼主同价: ZXZhbjQxMA==
  nan0nan59520
      15
  nan0nan59520  
     2022-06-27 16:19:11 +08:00
  健身环 390
  111
  boyLtao
      16
  boyLtao  
     2022-06-27 17:07:43 +08:00
  @OYSTER2DO 出了没?没出的话有意
  OYSTER2DO
      17
  OYSTER2DO  
     2022-06-27 17:32:19 +08:00
  @boyLtao 出给上面那个老哥了
  OYSTER2DO
      18
  OYSTER2DO  
     2022-06-27 17:33:38 +08:00
  还有个马车 8 有人要吗,价格和楼主的奥德赛一样,260 吧
  Manyin
      19
  Manyin  
     2022-06-28 05:44:34 +08:00 via Android
  借楼 收 动森 和 拳击
  dong1313131313
      20
  dong1313131313  
  OP
     2022-06-28 10:17:35 +08:00
  @Manyin +我 还剩动森
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2491 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 00:19 · PVG 08:19 · LAX 17:19 · JFK 20:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.